Om oss

KP-nett

Hvem er vi

Kristent Pedagogisk Nettverk (KP-nett) ble stiftet i 2009 av flere kristne grunnskoler innenfor den pinsekarismatiske tradisjon. Formålet er å drive utviklingsarbeid basert på skolenes godkjenninger som religiøse alternativ og deres godkjente læreplaner.

I 2023 består KP-nett av 17 medlemsskoler med over 1700 elever og mer enn 400 ansatte. Hver skole betaler en medlemskontingent. Medlemskontingenten muliggjør ansettelse av en skoleutvikler, som er ansatt i 30 % stilling. Skoleutvikler koordinerer og skaper dynamikk i samarbeidet.

Rektorene samles til jevnlige rektormøter, og alle ansatte samles annethvert år til et større skolestevne. I tillegg kan skoler som ligger nær hverandre, arrangere felles kurs og seminarer.

KP-nett har eget styre, med styreleder, medlemmer og vararepresentanter. Medlemmene velges fortrinnsvis blant rektorene, som velges for to år. Styreleder jobber i den daglige aktiviteten tett med skoleutvikler.

KP-nett har egne vedtekter, og holder årsmøte hvert år der regnskap og budsjett blir vedtatt. En handlingsplan for nettverket blir også vedtatt, og denne er skoleutviklers arbeidsinstruks.

Medlemsskoler

Oversikt over medlemsskolene
i KP-nett høsten 2023

Historie

På 90-tallet og begynnelsen av 2000 – tallet ble det startet flere kristne friskoler i Norge. Mange av disse skolene ble pionert fram i miljøet rundt nyetablerte menigheter i trosbevegelsen. Visjonen var å legge til rette for at barn og ungdommer kan lære å kjenne innholdet i Bibelen og den kristne tro, sammen med god faglig undervisning. Slik kan skolene hjelpe familier som ønsker en skolegang med et kristent og verdibasert innhold som den offentlige skole ikke tilbyr.

Skolene meldte seg tidlig inn i Kristne Friskolers Forbund (KFF). KFF består av over 80 grunnskoler i Norge, i tillegg til videregående skoler, bibelskoler, noen høyskoler og fagskoler. KFF jobber hovedsakelig for å sikre skolenes juridiske rettigheter og økonomiske rammebetingelser. I de senere år har KFF også engasjert seg i utarbeidelse av alternative læreplaner for de kristne skolene og i fagseminarer.

Flere av skolene i KFF har sine mindre nettverk innenfor sine kirkesamfunn for tettere samarbeid. Kristent Pedagogiske Nettverk (KP-nett) ble formelt stiftet i 2009 som et nettverk av de pinse-karismatiske skolene. Den første samlingen fant sted på en KFF-konferanse i Oslo. Det oppsto begeistring for idéen. Man kom også tidlig fram til at det var viktig å ansette en koordinator om samarbeidet skulle bli dynamisk. Rune Thodesen, daværende rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter, ble ansatt den i 30 % stilling og jobbet i denne stillingen fram til høsten 2014. Da overtok Olav Sollid, tidligere rektor ved Nordhordland Kristne Grunnskole. Høsten 2023 består KP-nett av 17 grunnskoler, som er skoler med 1.-10. klassetrinn.

Det er krevende å drive skoler, ikke minst kristne skoler der man ofte står alene på det stedet skole ligger. Vi legger derfor stor vekt på det relasjonelle og åndelige samarbeidet. I KP-nett kan vi be for hverandre, søke råd og støtte hverandre.

Kp-nett utviklet tidlig egne godkjente læreplaner i KRLE, årsplaner og læremateriell i form av 3 hefter til bruk i kristendomsundervisningen. Vi fikk godkjent egne punkter i læringsplakaten under Kunnskapsløftet 2006. Denne læringsplakaten er fremdeles godkjent for bruk om skolen lager et styrevedtak.

Skoleutvikler og en lærer i KP-nett har senere deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av NLA, som har utarbeidet lærebøker i KRLE for alle trinn. Skoleutvikler har også deltatt i en arbeidsgruppe i KFF som har utarbeidet en godkjent innledning til læreplanens overordnede del samt egen læreplan i KRLE (Læreplanverket fra 2020-2021).

Kp-nett arrangerer rektormøter for lederne på våre skoler ca. 4-5 ganger i året. Noen av møtene våre er nettbasert. Dette er gode samlinger forum, der vi kan ta opp aktuelle utfordringer som vi møter i skolene våre, og hjelpe hverandre med råd og tips.
Annethvert år arrangerer vi et stort skolestevne, som går over to dager, der aktuelle emner tas opp. Mottoet er Tydelige kristne skoler. Plenumsforelesninger og valgfrie seminarer er tilrettelagt for alle ansatte; lærere, assistenter, administrasjon og andre ansatte. Skolestevnet ble arrangert for første gang i 2009 ved Nordhordland Kristne Grunnskole med ca. 100 deltakere. I 2022 arrangerte vi det sjuende skolestevnet i Stjørdal med rundt 300 deltakere. De nærliggende skolene i nettverket hjelper til med gjennomføringen. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra deltakere som har blitt inspirert til arbeidet i den kristne skolen.
KP-nett ønsker også bidra til at det startes nye skoler, og tilby hjelp og medlemskap i vårt nettverk. Slik får man også rett til å bruke våre godkjente læreplaner.

Hva jobber vi med

Årsmøtet vedtar hvert år en handlingsplan. Skoleutvikleren og styret jobber etter denne handlingsplanen. De seneste årene har dette vært fokusområder:

 • Planlegging og gjennomføring av rektormøter
 • Regelmessige styremøter
 • Planlegging og gjennomføring av skolestevnene, som holdes annethvert år
 • Skoleutvikler deltar som KP-netts representant i arbeid og samlinger i regi av KFF; arbeid med læreplaner, seminarer, grunnskolesamlinger og skolelederkonferansen
 • Skoleutvikler skriver høringsuttalelser på vegne av nettverket til departementet ved innføring av nye læreplaner og forslag til lovendringer
 • Skoleutvikler deltar i arbeid ledet av NLA; utarbeidelse av lærebøker, Forum for didaktikk i kristent perspektiv*
 • Skoleutvikler legger ut aktuelt stoff fra skolene på hjemmesiden og på KP-nett sin Facebook side
 • Skoleutvikler administrerer delingssidene i Teams og oppmuntrer til at læringsressurser deles og gjøres tilgjengelig
 • Rektorer bruker epost til å stille andre rektorer spørsmål av ulike art som gjelder drift og ledelse av skolene
 • Skoleutvikler pleier kontakten med skolene, er våken for skolenes behov og koordinerer målrettet støtte til skolene. Skoleutvikler besøker skolene regelmessig.
 • Vi ønsker å hjelpe skoler som er i en oppstartsfase, og har gjort det flere ganger de senere årene

* Forum for didaktikk i kristent perspektiv er et organ som er startet av NLA og som i dag samler ledere for alle friskolegruppene i Norge. Her samles representanter fra NLA, KFF, Oasen-skolene, De katolske skolene, Adventistskolene, Danielsen sine skoler, DELK -skolene, folkehøyskolene, NLM skolene. Et par skoleledere fra Sverige og Danmark deltar også ved anledning.

Styret

Kristent Pedagogisk Nettverk har et eget styre med egen styreleder.

Per Ole Aalberg grunnla i sin tid Oppdal Kristne Grunnskole som i dag er best kjent under navnet Vollan skole. Han var også en av grunnleggerne av Kristent Pedagogisk Nettverk i 2009, da han hadde en klar tanke om at skolene ville bli styrket og bedre gjennom å samarbeide.

Per Ole har vært styreleder siden 2009. Han har en brennende visjon for kristen utdanning. Sitt daglige arbeid har Per Ole som journalist i avisa OPP i Oppdal.

I hovedsak er det fungerende rektorer som er styremedlemmer, i tillegg til skoleutvikler.

Høsten 2023 ser styret slik ut:

Per Ole Aalberg – styreleder

Renate Strand – styremedlem

Ida Loftheim – styremedlem

Olav Sollid – styremedlem og skoleutvikler

Jon-Are Åmland – varamedlem

Harry Gilberg – varamedlem

Skoleutvikler

Olav Sollid er skoleutvikler i KP-nett i 30 % stilling. Olav har vært rektor ved Nordhordland Kristne Grunnskole fra årene 2000 til 2014, og jobber fremdeles ved skolen i 70 % stilling som lærer. Olav er gift, har 4 barn og bor i Alversund i Alver kommune.
Olav tok over etter Rune Thodesen, som var skoleutvikler fra 2009 til 2014.

Rektormøte

Noen av rektormøtene er videomøter, andre er stedlige. På de stedlige samles vi en arbeidsdag på en av medlemsskolene. Vertskapet for rektormøtene går på rundgang, og slik får vi oppleve livet på flere av skolene våre. En omvisning er ofte innlagt, og mange synes det er interessant og nyttig å se hvordan bygg er konstruert og innredet.

På rektormøtene tar vi opp aktuelle saker, som rektorene på forhånd har meldt inn. Hver rektor bringer rapport fra sin skole, og vil setter ofte av tid til å be for og med hverandre. Vi spiser sammen og det blir god tid til samtaler rundt bordene. Det å være rektor kan være arbeidskrevende og tøft, og her kan man finne både forståelse og støtte hos kollegaer som jobber med de samme utfordringene.