Læreplaner og ressurser

Godkjente læreplaner

De kristne grunnskolene i Norge følger Læreplanverket med noen tillegg og endringer. De godkjente tilleggene og endringene er uttrykk for vår kristne tro og formålet for utdanningen i et kristent perspektiv.

Forskrift til friskoleloven § 2A-2 setter krav om at «skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn, jf. friskolelova § 2-1 første ledd bokstav a), må synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag».

Kompetansemålene er like i alle fag, bortsett fra i KRLE.

En oversikt over våre godjente tillegg og endringer:

Kristent Pedagogisk Nettverk har i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF) deltatt aktivt i utarbeidelse av alternative læreplaner innenfor Læreplanverket. Alle disse endringene er godkjent av utdanningsdirektoratet. Her er en oversikt over de planene som er godkjent;

Egen innledning til læreplanens overordnede del

Egen læreplan i KRLE

Egne synliggjøringstillegg i disse fagene;

 • Matematikk
 • Norsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving
 • Samfunnsfag
 • Engelsk

En utfyllende oversikt over planene med full tekst, finner du her:

https://kff.no/ledertips/laereplaner-og-skolens-innhold

Læringsplakaten

Kunnskapsløftet 2006 (K06) inneholdt en læringsplakat med elleve kulepunkter. KP-nett søkte u-dir og fikk godkjent fire ekstra kulepunkter.

Læringsplakaten er ikke et eget dokument i det nåværende Læreplanverket, kulepunktene er i stedet innarbeidet i læreplanens overordnede del.

KP-nett ønsker å videreføre Læringsplakaten, inkludert de fire kulepunktene vi fikk godkjent i Læreplanen K06. KFF sier at skolene i KP-nett kan bruke den, om den vedtas som et styrende dokument av skolens styre. 

Nedenfor finner vi læringsplakaten fra K06 inkludert de fire tilleggene vi har fått godkjent (uthevet):

Skolen skal

 •  avspeile Guds respekt for det enkelte menneske, gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet
 • gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar elevene i den kristne tro, gir dem en opplæring grunnfestet i Guds ord og som legger til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus
 • gjennom verdiformidling, undervisning og elevenes egen utfoldelse styrke og utvikle dem både åndelig, psykisk og fysisk, og på denne måten å utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper
 • gi alle elevar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking
 • leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid
 • fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar
 • stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren
 • medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring
 • leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen
 • leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte

Ressurser

Det utvikles mye godt stoff på skolene, som kan deles med andre lærere på de andre skolene. Dette kan være årsplaner, undervisningsopplegg, power-pointer med mer.

KP-nett utvikler i disse dager en delingsplattform i Teams, der lærere kan legge ut stoff. Her vil det også legges ut ressurser for de som jobber i administrasjonen.

KP-nett jobber med apologetikk og dette er et eksempel på undervisningsopplegg som er tilgjengelig for medlemsskolene. Vi jobber også med å lage en oversikt – et digitalt bibliotek over gode tekster i norsk og engelsk for alle trinn. Planen er å lage oppgaver til noen av disse tekstene.